منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

احداث جاده و دیوار پیرامون اراضی سایت توسعه

اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

اعلام مزایده و مناقصه جدید

اعلام مزایده و مناقصه جدید

اخبار برگزیده