جلسه بازنگری طرح جامع منطقه ویژه
 کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی
جلسه هم اندیشی در خصوص محیط زیست شرکت های واقع در منطقه ویژه