بازدید سرپرست هیات عامل سازمان ایمیدرو از منطقه ویژه
 جلسه بازنگری طرح جامع منطقه ویژه
 کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی
جلسه هم اندیشی در خصوص محیط زیست شرکت های واقع در منطقه ویژه