جلسه بازنگری طرح جامع منطقه ویژه
 کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی